Důležité - právní náležitosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY

O děti postaráno z.s.

Tyto obchodní podmínky spolku O děti postaráno z.s., IČ: 06129498, se sídlem: Nádražní 206, 675 73 Rapotice; zapsaném v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. L 22860 (dále jen „ODP“), upravuje právní vztahy vzniklé při poskytování služeb v oblasti vzdělávání – pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích a zájmových akcí (kurzy otevřené i zakázkové) a dalšího poradenství (dále vše označováno souhrnným názvem kurz nebo “kurzy”). Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi ODP a zákazníkem. Smluvní vztah mezi ODP a zákazníkem vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“), a to prostřednictvím webového rozhraní www.odetipostaráno.cz  (dále jen „webové rozhraní“). Smlouva je uzavřena odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky). ODP se zavazuje zákazníkovi poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje ODP objednané služby uhradit v plné výši. Akceptace (potvrzení) objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

Kontakty: 

Sídlo: Nádražní 206, 675 73 Rapotice

IČ: 06129498

nejsme plátci DPH

Administrativní zázemí: Palackého náměstí 8/19, 664 91 Ivančice(provozovna)

Tel.: 799 542 662

E-mail: info@odetipostarano.cz, kancelar@odetipostarano.cz

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavřena odesláním objednávky.

 1. A) Přihlášky k účasti na kurzech otevřených pro veřejnost

Přihlášky k účasti na kurzech je možné provést následujícím způsobem:

 • Přihláška přes webové rozhraní www.odetipostarano.cz

Objednávka se skládá z jednoho kroku, před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou spolkem považovány za správné. Spolek neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Všechny takto zaslané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

 • Přihláška prostřednictvím e-mailu

V případě, že se chcete přihlásit prostřednictvím e-mailu, kontaktujte nás prosím na některém z kontaktních e-mailů uvedených na webovém rozhraní v sekci „Kontakty“. V e-mailu prosím uveďte název kurzu, termín a místo konání kurzu, jména účastníků a kontaktní e-maily a telefonní čísla, fakturační údaje, korespondenční údaje (pokud se liší od fakturačních), preferovaný způsob platby kurzovného. Všechny e-mailem zaslané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

 • Přihláška prostřednictvím telefonu

V případě, že se chcete přihlásit telefonicky, kontaktujte nás prosím na  telefonních čísle “Kancelář” uvedeném na webovém rozhraní v sekci „Kontakty“. V rámci telefonické komunikace od Vás zjistíme všechny potřebné údaje a přímo je zadáme do našeho systému. Všechny telefonicky podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

 • Přihlášky prostřednictvím on-line chatovacího zařízení či sociálních sítí

Přihlášky je možné podávat rovněž prostřednictvím komunikace s námi přes chatovací platformy či přes sociální sítě. Všechny potřebné údaje od Vás zjistíme v rámci společné komunikace. Všechny takto podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

Souhrnná informace ke všem způsobům provedení přihlášky: Poté, co bude vytvořena objednávka kurzu, obdržíte na kontaktní e-mail sumarizaci a potvrzení objednávky. V případě, že jste jako způsob úhrady zvolili „zálohovou fakturu“, obdržíte v příloze tohoto e-mailu rovněž zálohovou fakturu.

Zařazení účastníků na kurz bude uskutečněno podle pořadí došlých přihlášek.

Přijetí přihlášky poštou zpravidla nepotvrzujeme, v případě, že však uvedete kontaktní e-mail, bude Vám na kontaktní e-mail zaslán souhrn objednávky. Smlouva je v tomto případě uzavřena přijetím písemnosti s objednávkou.

Případná změna termínu kurzu, lektora a přednáškového sálu či zrušení kurzu 

z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena.

V případě, že dojde k úplnému zrušení kurzu v prezenční formě z důvodu nezávislého na vůli ODP v důsledku vyšší moci (např. epidemie COVID-19, rozhodnutí orgánu veřejné moci apod.), bude daný kurz realizován online ve formě webináře, nestanoví-li ODP jinak. 

V takovém případě nemá účastník právo na vrácení ceny kurzovného/ceny za vzdělávací aktivitu s ohledem na alternativní realizaci kurzu v distanční formě.

 1. B) Objednávka zakázkových kurzů

Pro objednání zakázkového kurzu nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře 

u konrétního kurzu uveřejněném na webovém rozhraní; na některém z kontaktních e-mailů uvedených na webovém rozhraní v sekci „Kontakty“; ev. prostřednictvím telefonu či on-line chatovacího okna nebo přes sociální sítě. Veškeré podrobnosti s Vámi budou dohodnuty individuálně. Jakmile si vzájemně odsouhlasíme realizaci školení, stává se objednávka zakázkového školení závaznou.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny za vzdělávací aktivitu je možná následujícími způsoby:

 • V hotovosti

Platba bude provedena na místě v den konání semináře. Po úhradě Vám bude vydán doklad o zaplacení.

 • Na základě proforma/zálohové faktury

Zálohová faktura Vám bude doručena na e-mail spolu s potvrzením objednávky. Při úhradě je nutné uvést variabilní symbol, jinak platba nebude identifikována.

 • Na základě faktury/daňového dokladu vystavené po konání kurzu

Daňový doklad Vám bude doručen na e-mail poté, co se kurz uskuteční (doručení je možné rovněž prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – na základě individuální dohody). Standardní doba splatnosti činí 14 dnů od vystavení faktury. Při úhradě je nutné uvést variabilní symbol, jinak platba nebude identifikována.

 • Dárkovým poukazem

Úhradu je nutné řešit individuální dohodou.

Ceny kurzů

Ceny kurzů jsou konečné.

Ceny jsou u různých akcí odlišné v závislosti na délce konání kurzu, na poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

 1. VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

Po konání každého kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Pokud jsou kurzy akreditované a účastníci požadují akreditované osvědčení, jsou osvědčení vždy vydávána 

v souladu s podmínkami udělené akreditace. U akreditovaných kurzů je na osvědčení rovněž uvedeno číslo akreditace.

U akreditovaných kurzů se jedná o akreditace udělené Ministerstvem vnitra (MV ČR), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT pro DVPP) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).

 1. ZMĚNA OBJEDNÁVKY, STORNO PODMÍNKY

Změny objednávky i storno již objednaného kurzu jsou možné za níže uvedených podmínek:

 • Změna objednávky

Změny je nutno činit prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

 • Storno objednávky

Uzávěrka přihlášek na naše kurzy jsou tři pracovní dny před jejich konáním – pozdější přihlášky budou akceptovány pouze na základě telefonické/e-mailové konzultace, není-li možnost se stále na kurz přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky. Storno objednávky je tedy třeba provést rovněž nejpozději tři pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější storna z důvodů na Vaší straně (tedy 2 a méně pracovních dnů před konáním kurzu) nebudou akceptována a je nutné kurzovné uhradit v plné výši. Je však možné převedení účastníka na jiný kurz.

Je možné, aby se za Vás kurzu účastnil náhradník – potom potřebujeme znát jeho identifikační údaje.

Pokud se bez řádné omluvy a včasného odhlášení/ev. bez individuálního řešení storna/ na vzdělávací akci nedostavíte, jste povinni uhradit celou výši kurzovného. Pokud jste už kurzovné uhradili, nebude vráceno. Přesun na jiný termín v případě neomluvení se z účasti zásadně není možný.  

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů. Bližší informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a na základě jakého právního důvodu, najdete na našem webu („GDPR“) a před odesláním každé objednávky máte možnost se s našimi zásadami ochrany osobních údajů rovněž seznámit. Dále rovněž zpracováváme „Cookies“ – se zásadami zpracování máte možnost seznámit se při vstupu na naše webové stránky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2022

OBCHODNÍ PODMÍNKY_vzdělávání_O děti postaráno z.s.